1. 2. 2024

čas čtení: 4 minuty

Kdy mohu ukončit pojistnou smlouvu?

Auto
Majetek
Životní pojištění
Kdy mohu ukončit pojistnou smlouvu?

Možnosti, za jakých podmínek a kdy je možné ukončit pojistnou smlouvu, jsou definovány v zákoně. Pokud je splníte, musí pojišťovna smlouvu ukončit. V ostatních případech je možné se s pojišťovnou dohodnout.

Co je důležité výpověď či dohoda ukončení smlouvy by měly mít vždy písemnou podobu a měli byste mít k dispozici potvrzení o jejich podání. Posíláte-li ji poštou, využijete poslání doporučeně a uchovejte si podací lístek. Pokud ji odevzdáte na pobočce, nechte si potvrdit její přijetí. Mnoho pojišťoven již dnes nevyžaduje nosit výpověď na pobočku pojišťovny či ji posílat korespondenčně, ale naskenovanou ji bývá možné poslat emailem či vložit přes webové stránky nebo mobilní aplikaci. I v tom případě byste měli dostat zpět potvrzení, že byl dokument přijat ke zpracování. Datum podání totiž může hrát důležitou roli.

Zákon stanovuje pro podání výpovědi různé termíny a lhůty.

  1. Výpověď smlouvy k výročnímu dni - Smlouvu máte právo vypovědět vždy ke dni jejího výročí. Ovšem výpověď je potřeba doručit pojišťovně ve lhůtě 6 týdnů před tímto dnem, aby ji pojišťovna uznala jako platnou. Pojišťovna po vás už pojistné na další období nebude vyžadovat.

  2. Výpověď z důvodu změny vlastníka - Prodali jste svůj byt nebo automobil? Pojištění můžete ukončit ke dni, kterým prokážete změnu vlastníka kupní smlouvou, vkladem do katastru nemovitostí, přepisem ve velkém TP apod. Kopii tohoto dokladu je nutné přiložit k výpovědi. Pozor pojišťovny ve většině případů neukončují ke dni skutečného prodeje, ale ke dni, kdy se o této skutečnosti dozvěděli. Tedy ke dni, kdy jste jim výpověď oznámili. S jejím oznámením tedy neotálejte. Pojišťovna vám po uznání výpovědi vrátí poměrnou část již zaplaceného pojistného z aktuálního období (přeplatek). V případě pojištění domácnosti, kde jste bydleli v nájmu, nedochází sice právně ke změně vlastníka, ale pojišťovny vám pojistku ukončí, dodáte-li jim potvrzení o ukončení nájemní smlouvy.

  3. Výpověď do 2 měsíců od sjednání smlouvy - Vypovědět smlouvu máte právo také do 2 měsíců od jejího sjednání. Toto opatření chrání klienty pro případ, kdy uzavřeli narychlo smlouvu, ale následně zjistili, že pro ně není vhodná nebo nalezli lepší nabídku. Výpovědní lhůta běží 8 dní od doručení výpovědi. Pojišťovna vám poté vrátí přeplatek pojistného.

  4. Výpověď do 3 měsíců od nahlášení pojistné události - Další opatření, které chrání spotřebitele. Nahlásili jste pojišťovně pojistnou událost, ale s jejím šetřením a likvidací nejste spokojeni? Pojišťovnu máte právo opustit a smlouvu vypovědět. Provést tak musíte do 3 měsíců od nahlášení pojistné události a běží měsíční výpovědní lhůta. Pojišťovna vám opět vrátí přeplatek pojistného.

  5. Výpověď z důvodu navýšení pojistného - Do 30 dnů od doručení informace o změně výše pojistného máte právo vypovědět pojistnou smlouvu. Pojišťovna vás musí informovat alespoň 2 měsíce před datem splatnosti nového pojistného. Vy máte právo do 30 dnů od doručení dát najevo svůj nesouhlas a smlouvu ukončit. Pojištění pak skončí posledním dnem, ke kterému bylo uhrazeno (zpravidla k výročí).

  6. Výpověď z důvodu, že předmět pojištění zanikl - Vypovědět smlouvu můžete také v okamžiku, kdy vám byl pojištěný předmět (např. automobil) odcizen, zničen, přestal být provozován apod. Potřeba bude kopie potvrzení od policie, potvrzení o vyřazení z evidence vozidel, potvrzení o likvidaci, totální škodě atd. Ukončeno bude k datu podání výpovědi a pojišťovna vrátí přeplatek pojistného.

  7. Ukončení smlouvy dohodou - Nesplňujete-li ani jeden ze zákonných důvodů k výpovědi, i tak lze smlouvu ukončit dohodou obou stran. Požádáte tedy pojišťovnu o ukončení dohodou k určitému datu a případně z jakého důvodu. Pojišťovna pak rozhodne, zda na ukončení dohodou přistoupí. Nelze žádat o ukončení zpětně. Datum, ke kterému žádáte musí být stejné nebo budoucí k datu doručení žádosti.

  8. Uplynutím smlouvy sjednané na dobu určitou - Většina smluv je dnes sjednávána na dobu neurčitou s roční obnovou platnosti při neukončení. Ovšem například jednorázové cestovní pojištění bývá uzavíráno na dobu určitou od-do. Po návratu ze zahraničí jej tedy není nutné nijak ukončovat.

  9. Odstoupení od pojistné smlouvy do 14 dní od sjednání - Od pojistné smlouvy máte také právo odstoupit. Ovšem jen od té, která byla uzavírána některým z prostředků uzavření na dálku. Učinit tak můžete do 14 dní od sjednání (u smluv životního pojištění až do 30 dní). Nelze takto odstoupit od smluv uzavíraných na období kratší než 30 dní (např. cestovní pojištění). V tomto případě vám pojišťovna vrátí celé zaplacené pojistné, smlouva se ruší od počátku a nelze z ní nárokovat případnou pojistnou událost. Pozor však na odstoupení u povinného ručení. To musí být placeno za každý den, kdy je vozidlo hlášeno v registru vozidel. Pokud odstoupíte od smlouvy do 14 dní od sjednání a neběžela na vozidlo jiná smlouva o povinném ručení, je potřeba vyřešit těch několik dní, kdy auto nebylo pojištěno, s Českou kanceláří pojistitelů. Jinak by vám hrozily sankce.

  10. Odstoupení od pojistné smlouvy pro porušení povinností ze strany pojišťovny či zprostředkovatele - Jestliže vám pojišťovna nebo zprostředkovatel pojištění poskytli nepravdivé či neúplné údaje, které se týkají sjednaného produktu, máte právo odstoupit od smlouvy do dvou měsíců od chvíle, kdy jste se o nepravdivosti údajů dozvěděli.

Chcete zjistit, zda máte svou smlouvu vypovědět a uzavřít si ji za výhodnějších podmínek? Nahrajte nám ji, inspektor Orbi se na ni podívá a poradí vám, jakou pojistku si nejlépe sjednat a pomůže vám případně i současnou smlouvu ukončit.