Obchodní podmínky
a pravidla používání

mobilní aplikace Orbi

I.

Úvodní ustanovení

1.1

Tyto obchodní podmínky a pravidla používání mobilní aplikace ORBI („Podmínky“), jejímž provozovatelem je společnost Orbi Fintech a.s., se sídlem Thámova 221/7, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 093 07 940, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 25477 („Provozovatel“), upravují vzájemná práva a povinnosti a další související právní vztahy vzniklé v souvislosti s využíváním mobilní aplikace ORBI („Aplikace“) fyzickou osobou starší 18 let („Uživatel“).

1.2

Uživatelem Aplikace může být i podnikající fyzická osoba a právnická osoba. Uživatel, který je právnickou osobou, může Služby (jak je tento pojem definován níže) využít pouze tehdy, (i) jedná li za něj osoba oprávněná k takovému jednání v souladu s obecně závaznými právními předpisy a (ii) Aplikace využití konkrétní Služby právnické osobě nabízí/umožňuje.

1.3

Stažení, registrace a využívání Aplikace je zdarma. Aplikaci je možné bezplatně stáhnout z (i) App Store pro zařízení s operačním systémem iOS a (ii) Google Play pro zařízení s operačním systémem Android.

1.4

Pro účely používání Aplikace se Uživatel musí po provedené instalaci v Aplikaci zaregistrovat a vytvořit si tak uživatelský účet („Účet“).

1.5

Uživatel je povinen se nejpozději při prvním přihlášení do Aplikace a před zahájením používání Aplikace (i) seznámit s obsahem Podmínek a tyto Podmínky přijmout a (ii) seznámit se zásadami zpracování osobních údajů (dostupné zde) („Zásady“). Podmínky včetně Zásad jsou dostupné v rámci elektronického obchodu App Store / Google Play, na webové stránce www.orbi.cz či v Aplikaci.

1.6

Přijetí Podmínek a seznámení se se zásadami zpracování osobních údajů Uživatel provádí/potvrzuje označením příslušného zatrhávacího pole při prvním spuštění Aplikace. Přijetím Podmínek a užíváním Aplikace se Uživatel zavazuje dodržovat tyto Podmínky.

II.

Všeobecné informace – služby

2.1

Provozovatel v rámci provozování Aplikace poskytuje/zajišťuje Uživatelům následující služby:

 1. a)

  Služby související s provozem Aplikace

 2. b)

  Zprostředkování Finančních služeb

 3. c)

  Doplňkové služby

(„Služby“).

2.2

Služby související s provozem Aplikace

Provozovatel je odpovědný za vedení Účtu, správu uživatelské databáze či informování o novinkách v rámci aplikace („Služby související s provozem Aplikace“).

2.3

Zprostředkování Finančních služeb

Prostřednictvím Aplikace Provozovatel, jakožto zprostředkovatel a zástupce poskytovatelů finančních produktů dle příslušných právních předpisů („Poskytovatelé finančních produktů) zprostředkovává Uživatelům finanční služby nabízené ze strany Poskytovatelů finančních produktů („Finanční služby“). Provozovatel, jakožto zprostředkovatel může vystupovat také jako zástupce dalších osob podílejících se na zprostředkování Finanční služby. Seznam partnerských Poskytovatelů finančních produktů, jakož i dalších osob podílejících se na zprostředkování Finanční služby je dostupný na www.orbi.cz.

2.4

Uživatel má možnost prostřednictvím Aplikace uzavřít s Poskytovateli finančních produktů (eventuálně prostřednictvím dalších osob podílejících se na zprostředkování Finančních služeb) smlouvy týkající se Finančních služeb, jako jsou životní či neživotní pojištění, doplňkové penzijní spoření, hypoteční či jiné spotřebitelské úvěry, bankovní či spořící účty a termínované vklady, či investiční produkty.

2.5

V rámci Finančních služeb má Uživatel možnost získat prostřednictvím Aplikace poradenství reflektující konkrétní životní situace Uživatele (např. zájem na zajištění rodiny, vyřešení otázky bydlení, ochrana života, zdraví či majetku apod.).

2.6

Doplňkové služby

Provozovatel může prostřednictvím Aplikace Uživateli poskytovat zejména následující doplňkové služby:

 1. a)

  uchování digitalizované verze smluv s Poskytovateli finančních produktů;

 2. b)

  inspektor smluv za účelem posouzení, zda Uživatelem dříve sjednané smlouvy s Poskytovateli finančních produktů splňují Uživatelovy požadavky; v rámci kontroly smluv může Uživatel skrze Aplikaci docílit případného snížení ceny Finančních služeb nebo po přechodu do poradenské části sjednání nových Finančních služeb s Poskytovateli finančních produktů, které by lépe reflektovaly cíle a zájmy Uživatele;

 3. c)

  převod správy smlouvy na Finanční služby za účelem posouzení, zda Uživatelem dříve sjednané smlouvy s Poskytovateli finančních produktů splňují Uživatelovy požadavky; v rámci kontroly smluv může Uživatel skrze Aplikaci docílit případného snížení ceny Finančních služeb nebo po přechodu do poradenské části sjednání nových Finančních služeb s Poskytovateli finančních produktů, které by lépe reflektovaly cíle a zájmy Uživatele;

 4. d)

  změna údajů na existujících smlouvách na Finanční služby (kontaktní údaje, adresa trvalého pobytu apod);

 5. e)

  speciální marketingové služby jako:
  i. nabízení zajímavých obchodních sdělení smluvních partnerů Provozovatele (se souhlasem Uživatele);
  ii. možnost vylepšit podmínky Finančních služeb zaručená případnou finanční odměnou;
  iii. možnosti získání odměny za doporučení dalšího Uživatele dle podmínek uvedených v článku 4.11 těchto Podmínek
  („Doplňkové služby“).

 6. f)

  Uživatel může využít Služby, které jsou v rámci Aplikace aktuálně zpřístupněny/nabízeny. Uživatel bere na vědomí, že nabídka Služeb popsaných v těchto Podmínkách a její rozšiřování se odvíjí od postupné implementace příslušných Služeb v prostředí Aplikace. Uživateli je zobrazena vždy aktuální nabídka Služeb přímo v Aplikaci. Uživateli nevzniká právní nárok na poskytnutí jiných než v Aplikaci aktuálně zpřístupněných Služeb.

 7. g)

  Služby poskytované Provozovatelem jsou pro Uživatele bezplatné s tím, že Provozovatel generuje zisk především z provizí od Poskytovatelů finančních produktů za zprostředkování uzavření smlouvy na Finanční služby s příslušným Poskytovatelem finančních produktů.

III.

Proces sjednávání služeb

3.1

Pro sjednání konkrétní Služby je Uživatel povinen postupovat dle pokynů uvedených v Aplikaci. Následováním jednotlivých kroků v rámci Aplikace (včetně např. vyplnění zobrazených formulářů či nahrání požadovaných dokumentů), vzniká závazná objednávka, kterou Provozovatel zpracuje a

 1. a)

  předá Poskytovateli finančních produktů oprávněnému poskytnout Uživateli konkrétní Finanční službu, která má být v rámci Aplikaci zprostředkována (resp. další osobě, která se podílí na zprostředkování Finanční služby); anebo

 2. b)

  vyřídí, pokud se jedná o Doplňkové služby.

3.2

Potvrzení o přijetí objednávky bude Uživateli vždy zobrazeno v Aplikaci (včetně možnosti stáhnout si související dokumenty, např. předsmluvní informace Poskytovatele finančních produktů, do mobilního zařízení) nebo bez zbytečného odkladu zasláno elektronicky na e mailovou adresu.

3.3

Uživatel bere na vědomí, že uvedením údajů v rámci Aplikace či poskytnutím dokumentů či jiných informací je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele za podmínek stanovených v Zásadách. Provozovatel je především oprávněn pro účely zprostředkování konkrétní Finanční služby zpracovávat osobní údaje Uživatele a předat je včetně veškerých získaných informací vztahujících se k Finanční službě příslušnému Poskytovateli finančních produktů, kterého si Uživatel zvolil, příp. dalším osobám podílejícím se na zprostředkování Finanční služby.

3.4

Smlouvu s Poskytovatelem finančních produktů uzavírá Uživatel v návaznosti na Finanční službu, kterou si Uživatel v Aplikaci zvolil, nebo která mu byla Aplikací doporučena, poté, co se Uživatel důkladně seznámí s obchodními podmínkami Poskytovatele finančních produktů (včetně shrnutí parametrů sjednávané Finanční služby a předsmluvních informací).

3.5

V souvislosti s nabídkou Služeb jsou Uživateli v Aplikaci v rámci jednotlivých kroků při sjednávání Finančních služeb či Doplňkových služeb poskytovány dodatečné informace o konkrétní Službě, přičemž podmínky Poskytovatele finančních produktů jsou Uživateli zpřístupněny přímo skrze Aplikaci (s možností uložit si je do mobilního zařízení), či zaslány také e-mailovou adresu Uživatele.

3.6

AML Identifikace. V souvislosti s vybranými Finančními službami může v rámci Aplikace docházet k zajištění identifikace a kontroly Uživatele dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, na což bude Uživatel v Aplikaci předem upozorněn.

3.7

Posouzení úvěruschopnosti. V souvislosti s vybranými Finančními službami může v rámci Aplikace docházet k zajištění dotázání příslušných úvěrových registrů (Bankovní registr klientských informací, Nebankovní registr klientských informací, registry vedené sdružením SOLUS) za účelem posouzení úvěruschopnosti Uživatele, na což bude Uživatel v Aplikaci předem upozorněn.

IV.

Pravidla používání aplikace

4.1

Uživatel si musí Aplikaci stáhnout na své koncové (mobilní) zařízení. Pro stažení, nainstalování a používání Aplikace na koncovém zařízení je Uživatel povinen mít zajištěno připojení k internetu. Minimální požadavky na zařízení a druhy koncových zařízení, na které je možné stáhnout Aplikaci, jsou specifikovány v článku 5 Podmínek – Technické předpoklady.

4.2

Pro zaregistrování do Aplikace, tedy pro založení Účtu je od Uživatele požadováno poskytnutí:

 1. a)

  e-mailové adresy;

 2. b)

  hesla (PIN aplikace).

Pro dodatečné zabezpečení je od uživatele požadováno poskytnutí přístupu k využití/propojení na PIN, otisk prstu či FaceID nastavené v mobilním zařízení. V případě, že Uživatel nemá nastavené zabezpečení mobilního zařízení prostřednictvím těchto bezpečnostních prvků, je pro přístup do Aplikace vyžadováno zadání hesla (PIN aplikace) vytvořeného při registraci Uživatele.

4.3

Uživateli je po zadání registračních údajů k založení Účtu zaslán verifikační e-mail na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři. Platnost verifikačního e-mailu je 30 dnů od jeho odeslání, po této lhůtě již aktivační link ve verifikačním e-mailu nebude platný. Bude-li mít daná fyzická osoba zájem na dokončení registrace po uplynutí lhůty dle předchozí věty, musí opětovně vyplnit registrační formulář a potvrdit registraci prostřednictvím nového aktivačního odkazu v rámci nově zaslaného verifikačního e mailu.

4.4

Okamžitě po ověření prostřednictvím aktivačního kódu zaslaného na e-mail Uživatele nebo po přihlášení do Aplikace získá Uživatel přístup k Aplikaci. Účet je v rámci Aplikace přiřazen pouze k jednomu Uživateli (s využitím jediné e mailové adresy). Uživatel je oprávněn používat pouze svůj Účet.

4.5

Pokud Aplikace tuto funkcionalitu nabízí, může si Uživatel zřídit Účet i prostřednictvím svého účtu na sociálních sítích či jiných službách třetích stran (např. Facebook či Google), pokud těmto třetím stranám udělí Uživatel souhlas s předáním jeho e mailové adresy Provozovateli za účelem zřízení Účtu v Aplikaci. V takovém případě se předání osobních údajů Uživatele řídí zásadami zpracování osobních údajů těchto třetích stran. Uživateli, který se registruje do Aplikace prostřednictvím svého účtu u třetích stran, není zasílán verifikační e-mail; článek 4.3 těchto Podmínek se neuplatní a Účet je Uživateli vytvořen již po dokončení registrace prostřednictvím účtu třetí strany.

4.6

Uživatel je v rámci používání Aplikace odpovědný za vlastní zařízení a informační systémy, které používá při používání Aplikace, a rovněž za jejich nastavení. Provozovatel není odpovědný za zařízení ani za systémy Uživatele, ani za používání těchto zařízení a systémů neoprávněnými osobami.

4.7

Je zakázáno uvádět nepravdivé údaje, zejména údaje netýkající se Uživatelů (nedochází-li ke sjednání Služby ve prospěch třetí osoby, či pokud toto jinak nevyplývá z okolností sjednání Služby).

4.8

Povinností Uživatele je zabezpečit své přihlašovací údaje tak, aby byl třetím osobám znemožněn přístup k jeho Účtu.

4.9

Používání Aplikace je pro Uživatele bezplatné a dobrovolné. Není povoleno využívání aplikace pro komerční účely.

4.10

Jazyk Aplikace je čeština.

4.11

Funkcionalita FRIEND INVITE (doporuč přátelům)

Uživatel může doporučit Aplikaci jakékoliv třetí osobě – funkcionalita FRIEND INVITE (doporuč přátelům). V návaznosti na toto doporučení – poskytnutí e-mailu třetí osoby, které stávající Uživatel doporučuje v Aplikaci – odešle Aplikace této doporučované třetí osobě e-mail s nabídkou na využívání Aplikace.

4.12

Při poskytování e-mailu třetích stran je Uživatel povinen respektovat následující pravidla:

 1. a)

  uvádět pouze e-mailové adresy třetích osob, které Uživatel zná a od nichž má Uživatel souhlas s předáním jejich e-mailové adresy Provozovateli za účelem nabídky používání Aplikace;

 2. b)

  neuvádět e-mailové adresy
  - které již Uživatel jednou Provozovateli za účelem doporučení Aplikace poskytl,
  - adresátů, kteří si nepřejí být kontaktování za účelem marketingu,
  - adresátů, pokud je zřejmé, že e-mailová adresa není soukromá (např. adresy státních úřadů, ministerstev či jiných firem/společností).

Uživateli bude umožněno poskytnout Provozovateli za účelem doporučení Aplikace pouze omezený počet e-mailových adres týdně, a to dle počtu omezení uvedeného v Aplikaci.

4.13

V případě, že Uživatel poruší pravidla pro doporučení Aplikace třetím osobám dle článku 4.12 těchto Podmínek, má Provozovatel právo, dle svého vlastního uvážení:

 1. a)

  dočasně pozastavit Uživateli možnost využívat funkcionalitu FRIEND INVITE; nebo

 2. b)

  trvale znemožnit Uživateli možnost využívat funkcionalitu FRIEND INVITE; nebo

 3. c)

  znepřístupnit Uživateli některé další funkcionality Aplikace.

4.14

Uživateli může za doporučení nového uživatele náležet odměna popsaná v Aplikaci či ve zvláštních obchodních podmínkách.

V.

Technické předpoklady

5.1

Aplikaci lze stáhnout a využívat na zařízení, která mají připojení k internetu a která pracují s operačním systémem Android nebo iOS, zejména na mobilní telefony.

5.2

Aplikace je určena pro zařízení s operačním systémem Android a přístupem ke Google Play nebo s operačním systémem iOS přístupem k Apple App Store. Předpokladem správné instalace a fungování Aplikace je aktuální verze operačních systémů.

5.3

Jednotlivé modely koncových zařízení mají přístup k určitým verzím softwaru. Z technického hlediska nemusí být pro některé typy dostupná příslušná verze softwaru. Pokud pro dané koncové zařízení není dostupná příslušná verze softwaru, nemůže Uživatel Aplikaci používat. Provozovatel se snaží zajistit software pro co největší počet typů telefonů. S ohledem na stále se měnící nabídku produktů na trhu koncových zařízení nemůže Provozovatel uvést aktuální seznam koncových zařízení, na nichž lze Aplikaci používat.

5.4

Užívání Aplikace vyžaduje zejména:

 1. a)

  dostatečné nabití baterie koncového zařízení,

 2. b)

  připojení k internetu,

 3. c)

  registraci Uživatele.

5.5

Instalace Aplikace a její používání vyžaduje datový přenos z koncového zařízení Uživatele. Objem a četnost datového přenosu záleží na způsobu a rozsahu používání Aplikace. Náklady na připojení a datový přenos nese Uživatel. Jejich výše závisí na smlouvě uzavřené mezi Uživatelem a konkrétním poskytovatelem služby připojení k internetu.

5.6

Provozovatel může zveřejňovat a nabízet aktualizace Aplikace. Pro řádnou činnost Aplikace je nutná její aktualizace. Provozovatel nezaručuje řádné fungování Aplikace, pokud si Uživatel nestáhnul a nenainstaloval na své koncové zařízení aktualizaci, kterou mu Provozovatel poskytl.

5.7

Používání některých funkcí Aplikace může vyžadovat přístup k určitým zdrojům koncového zařízení Uživatele, jako jsou např. přístup k fotoaparátu, k adresáři kontaktů v mobilním telefonu apod. Zamítnutí přístupu k takovým zdrojům může mít dopad na omezení funkcí Aplikace.

5.8

Pro správné fungování Aplikace koncové zařízení, kde je Aplikace nainstalována:

 1. a)

  nesmí mít nainstalovány modifikace operačního systému, zejména modifikace spočívající v prolomení bezpečnostní ochrany výrobce koncového zařízení nebo výrobce operačního systému (tzv. jailbreaking nebo rooting);

 2. b)

  musí umožňovat navázání připojení s internetovou sítí.

VI.

Zabezpečení aplikace

6.1

Přístup k údajům Uživatele v rámci Aplikace je zabezpečen přístupovým jménem (e-mail) a heslem Uživatele. Heslo musí splňovat bezpečnostní požadavky specifikované v registračním formuláři, zejména co se týče počtu a druhu znaků, kterými musí být tvořeno. Přístupové heslo musí Uživatel chránit a nesmí ho poskytnout jiným osobám.

6.2

Zapomene-li Uživatel své přístupové heslo, může použít funkci „Zapomenuté heslo“ a na e mailovou adresu mu bude zaslán odkaz pro vytvoření nového hesla k jeho Účtu, společně s pokyny ke změně hesla.

6.3

Přihlášení se provádí pomocí údajů uvedených Uživatelem. Uzavření Aplikace, ukončení přenosu dat, přerušení připojení nebo vypnutí zařízení neznamená automatické odhlášení se z Aplikace. Chce-li se Uživatel z Aplikace odhlásit, musí použít příslušnou možnost v nabídce Aplikace.

6.4

Uživatel není oprávněn umožnit využívání Účtu třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti je Uživatel odpovědný za veškerou újmu, která vznikne Provozovateli nebo kterékoliv třetí osobě v souvislosti s užitím Aplikace třetí osobou.

6.5

Provozovatel doporučuje, aby Uživatel při skončení používání daného koncového zařízení před předáním zařízení třetí osobě z něj Aplikaci odinstaloval.

6.6

Provozovatel vynakládá maximální úsilí, aby zajistil vysoký stupeň zabezpečení Aplikace a údajů Uživatelů. S ohledem na specifika informačních technologií může být v budoucnosti zjištěna zranitelnost Aplikace v případě určitých hrozeb. Z tohoto důvodu Provozovatel doporučuje aktualizovat Aplikaci, zejména pokud za tímto účelem Provozovatel zašle Uživateli zprávu obsahující pokyny týkající se bezpečnostních zásad souvisejících s používáním Aplikace.

VII.

Zpracování a ochrana osobních údajů

7.1

Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří jsou fyzickými osobami, v rámci stanoveném obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR). Bližší podrobnosti o zpracování osobních údajů Uživatele jsou obsaženy v samostatném dokumentu – Zásady zpracování osobních údajů – dostupném zde, v Aplikaci či skrze odkaz v zápatí webových stránek www.orbi.cz.

VIII.

Zablokování aplikace

8.1

Ze závažného důvodu (jako je například důvodné podezření, že Uživatel porušuje Podmínky užívání Aplikace), který má dopad na používání Aplikace, může Provozovatel Uživatele zablokovat (dočasně či trvale). Zablokováním Uživatele je rovněž zablokován Účet a Uživateli je znemožněno používat Aplikaci, příp. její funkce.

8.2

Závažným důvodem dle článku 8.1 se rozumí především

 1. a)

  prolomení zabezpečení a/nebo nesplnění technických předpokladů;

 2. b)

  poskytnutí hesla třetí osobě;

 3. c)

  úmyslné poskytování nesprávných informací.

V případě uvedení chybných/nesprávných osobních údajů a informací (tyto budou kontrolovány v rámci AML identifikace), nebo např. v případě chybně vyplněného investičního dotazníku nebude možné Uživatele adekvátně vyhodnotit; v případě nesprávně tvrzeného přijmu (např. v rámci kontroly úvěruschopnosti) nemusí být umožněno čerpání úvěru.
U velmi závažných či opakovaných porušení Podmínek si může Provozovatel uchovat údaje daného Uživatele o porušení těchto Podmínek a vzít je v potaz při budoucí snaze daného jednotlivce o přístupu ke Službám (např. prostřednictvím založení nového Účtu).

8.3

Zablokování Účtu a jeho příčinu Provozovatel Uživateli oznámí prostřednictvím e mailové zprávy. Zablokování je provedeno na dobu nezbytnou pro vysvětlení situace.

8.4

Po vysvětlení problému a na základě závěrů z provedeného šetření Provozovatel:

 1. a)

  odblokuje Uživatele a obnoví jeho Účet;

 2. b)

  v případě, o němž se hovoří v článek 8.6 Podmínek, vyloučí Uživatele z používání Aplikace a v e mailové zprávě oznámí příčinu vyloučení.

8.5

Používání Aplikace je dobrovolné a Uživatel může kdykoliv a bez uvedení příčiny Aplikaci z koncového zařízení odstranit. Odvolání souhlasu s Podmínkami má za následek ukončení používání Aplikace.

8.6

Provozovatel může s okamžitou platností vyloučit Uživatele z používání Aplikace, bude-li Uživatel opakovaně (bez ohledu na dřívější upozornění) nebo hrubě porušovat Podmínky, zejména protiprávním zasahováním Uživatele do mechanismu fungování Aplikace.

IX.

Duševní vlastnictví

9.1

Uživatel okamžikem poskytnutí souhlasu s Podmínkami bere na vědomí, že všechna autorská práva, jakož i práva k databázím vytvořených v rámci provozování Aplikace, práva k ochranným známkám či jiným předmětům duševního vlastnictví související s Aplikací, nevyhrazené ustanoveními zvláštních právních předpisů nebo licencí jiné osobě, náleží Provozovateli a podléhají úpravě dle relevantních právních předpisů.

9.2

Je zakázáno uplatňovat tato práva duševního vlastnictví nebo používat služby a funkce Aplikace pro účely jiné než přesně specifikované těmito Podmínkami. Uživatel je plně odpovědný za škodu způsobenou Provozovateli, která je následkem použití názvu nebo ochranných známek Aplikace nebo jiných práv duševního vlastnictví Provozovatele bez jeho souhlasu nebo v rozporu s těmito Podmínkami.

9.3

Za podmínky a s výhradou dodržování všech ustanovení a podmínek stanovených v těchto Podmínkách uděluje Provozovatel Uživateli nevýhradní, nepřenosnou licenci omezenou na dobu existence Účtu vytvořeného v Aplikaci. Tato licence dává Uživateli právo stáhnout si a nainstalovat Aplikaci do mobilního zařízení, který Uživatel vlastní nebo je mu jinak svěřen do užívání a Uživatel jej má pod kontrolou, a používat Aplikaci k účelu popsanému v těchto Podmínkách.

9.4

Uživatel Aplikace není oprávněn

 1. a)

  používat (včetně vytváření kopií) Aplikaci mimo rozsah licence poskytnuté podle předchozího odstavce;

 2. b)

  upravovat, překládat, přizpůsobovat ani jinak vytvářet odvozená díla nebo vylepšení, ať již patentovatelná či nikoli, Aplikace nebo jakýchkoli jejích částí;

 3. c)

  kombinovat Aplikaci nebo jakékoliv její části s jinými programy, nebo začleňovat Aplikaci nebo jakékoliv její části do jiných programů;

 4. d)

  zpětně analyzovat, rozebírat, dekompilovat, dekódovat nebo jinak se pokoušet odvodit nebo získat přístup ke zdrojovému kódu Aplikace nebo jakékoliv její části;

 5. e)

  odstraňovat, mazat, měnit nebo skrývat jakákoliv upozornění na autorská práva, práva k ochranným známkám nebo patentům nebo jiná práva duševního vlastnictví nebo vlastnická práva poskytnutá v nebo s Aplikací, včetně jakékoliv jejich kopie;

 6. f)

  z jakéhokoliv důvodu třetím stranám zapůjčovat, pronajímat, prodávat, poskytovat podlicenci, převádět, distribuovat, zveřejňovat, přenášet nebo jinak zpřístupňovat Aplikaci nebo jakékoliv její součásti nebo funkce, ať již prostřednictvím sítě nebo na hostovaném základě, ani ve spojení s hostováním internetu nebo webu, s rozsáhlou sítí (WAN), virtuální privátní sítí (VPN), virtualizací, sdílením času, poskytováním služeb kanceláře, poskytováním software jako služby, cloudu, ani jiné technologie nebo služby;

 7. g)

  jakýmkoliv způsobem přerušovat, narušovat, měnit, ničit, zeslabovat, omezovat, manipulovat nebo jinak ovlivňovat řádný provoz mobilní aplikace a programu, zejména, nikoli však výlučně, prostřednictvím použití škodlivého nebo neautorizovaného kódu, viru, malware nebo jiného škodlivého programu;

 8. h)

  používat Aplikaci jakýmkoliv vyhrožujícím, pomlouvačným, urážlivým, hanlivým, pobuřujícím, diskriminačním nebo jinak útočným způsobem; a

 9. i)

  používat Aplikaci k jakémukoli účelu, který je nezákonný, nepovolený, neetický nebo zakázaný.

X.

Závěrečná ustanovení

10.1

Provozovatel si vyhrazuje právo čas od času provádět aktualizace a změny Podmínek. Provozovatel bude o případných změnách Podmínek či změnách užívání Aplikace informovat Uživatele předem prostřednictvím oznámení v Aplikaci či zasláním e-mailu. Nové či aktualizované Podmínky užívání jsou účinné ode dne uvedeného v oznámení, ne však dříve než 14 dnů ode dne jejich oznámení Uživatelům; ke změnám technického a informačního charakteru, nebo ke změnám, které nemají vliv na zhoršení pozice Uživatelů, může dojít i v kratším termínu. Nesouhlasí-li Uživatel s novým obsahem Podmínek, může Aplikaci z koncového zařízení odstranit.

10.2

Provozovatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky, ani za dostupnost nebo funkčnost sítě internet. Provozovatel dále neodpovídá za odeslání verifikačních e-mailů a jakékoli technické problémy s nimi spojené.

10.3

Reklamace týkající se Služeb jsou vyřizovány v souladu reklamačním řádem dalších osob podílejících se na zprostředkování Finančních služeb, který obsahuje obecná pravidla postupu vyřizování stížností a který je dostupný v Aplikaci.

10.4

Případy neupravené v Podmínkách se řídí právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními těchto právních přepisů:

 1. a)

  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

 2. b)

  zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů;

 3. c)

  zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů;

 4. d)

  zákon č. 256/2014 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů;

 5. e)

  zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění o distribuci, ve znění pozdějších předpisů;

 6. f)

  zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů;

 7. g)

  zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů;

 8. h)

  zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů;

 9. i)

  zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů;

 10. j)

  zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

10.5

Pokud vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak platí, že se vzájemné vztahy řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.6

Veškeré spory vzniklé mezi Provozovatelem a Uživatelem v souvislosti s používáním Aplikace se strany pokusí vyřešit dohodou. Uživatel v pozici spotřebitele má právo podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit dohodou, určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

 1. a)

  v souvislosti se zprostředkováním vybraných Finančních služeb – Finanční arbitr, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, e-mail: arbitr@finarbitr.cz, web: www.finarbitr.cz, ID datové schránky: qr9ab9x;

 2. b)

  v ostatních věcech – Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

Uživatel v pozici spotřebitele může v případě vzniku sporu rovněž využít evropskou platformu ODR (Online Dispute Resolution) dostupnou na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Poznámky

[1]

Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

[2]

Za podmínek stanovených v § 1 odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů.